Мазмұны
 1. Таурат
 2. Пайғамбарлар Жазбалары (1-б.)
 1. Забур
 2. Пайғамбарлар Жазбалары (2-б.)
 1. Інжіл Шариф
  1. Матай жазған Ізгі хабар  Көрсету
  2. Марқа жазған Ізгі хабар  Көрсету
  3. Лұқа жазған Ізгі хабар  Көрсету
  4. Жохан жазған Ізгі хабар  Көрсету
  5. Елшілердің істері  Көрсету
  6. Жақыптың хаты  Көрсету
   1. Римдіктерге арналған хат  Көрсету
   2. Қорынттықтарға арналған бірінші хат  Көрсету
   3. Қорынттықтарға арналған екінші хат  Көрсету
   4. Ғалаттықтарға арналған хат  Көрсету
   5. Ефестіктерге арналған хат  Көрсету
   6. Філіпіліктерге арналған хат  Көрсету
   7. Қолостықтарға арналған хат  Көрсету
   8. Салониқалықтарға арналған бірінші хат  Көрсету
   9. Салониқалықтарға арналған екінші хат  Көрсету
   10. Тімотеге арналған бірінші хат  Көрсету
   11. Тімотеге арналған екінші хат  Көрсету
   12. Титке арналған хат  Көрсету
   13. Філимонға арналған хат  Көрсету
   14. Еврейлерге арналған хат  Көрсету
   15. Петірдің бірінші хаты  Көрсету
   16. Петірдің екінші хаты  Көрсету
   17. Жоханның бірінші хаты  Көрсету
   18. Жоханның екінші хаты  Көрсету
   19. Жоханның үшінші хаты  Көрсету
   20. Яһуданың хаты  Көрсету
   21. Аян  Көрсету