Забур жырлары  116
Халықтарды Құдайды мадақтауға шақыру
1
Иемізді даңқтаңдар, барлық ұлттар!
Оны мадақтаңдар, күллі халықтар!
2
Ол зор мейірімін танытады,
Бізге мәңгілік адал болады.


Мадақтаңдар Иеміз — Жаратқанды!